Mission och Vision


Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som någonsin fastställts.  Grön Futurum arbetar aktivt med mål nr. 4 God utbildning för alla, men även med mål nr. 5  Jämställdhet, mål nr 7 Hållbar energi för alla, nr 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, nr 10 Minskad ojämlikhet, nr 11 Hållbara städer och samhällen, nr 12 Hållbar konsumtion och produktion, och mål nr 13 Bekämpa klimatförändringen.

Vi måste att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vi från Grön Futurum göra skillnad varje dag!

Vår Mission: kunskap med mening. Vi hitta nya lösningar att underlättar kan använda vetenskap, teknik och innovation i vardagsliv.

Vår Vision: att skapa förståelse. Vi genom utbildning och lärande av erfaren-het stödja människors vilja och förmåga att utveckla sina kompetens.